Home > Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Na dobry początek LATA!”
Najmodniejszego Portalu Turystycznego Dla Kobiet
www.wakacjenaobcasach.pl

I Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej „konkursem”), przeprowadzanego na portalu turystycznym www.wakacjenaobcasach.pl od 20 czerwca do 25 lipca 2011 roku.
§ 2. Podmiotem organizującym konkurs jest SowiloDuo Anna Czerwińska z siedzibą w Konstancinie -Jeziornie, (zwane dalej „organizatorem”).
§ 3. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca swoje kotno mailowe i będąca fanem na facebooku strony www.wakcjenaobcasach.pl
§ 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin pracowników organizatora ani tych podmiotów.
§ 5. Dane osobowe, czyli : Imię i Nazwisko laureata wraz z adresem do korespondencji i kontem mailowym, przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu (i) realizacji konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców konkursu, (iii) realizacji nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia odbiór nagrody, a tym samym udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.
§ 6. Konkurs trwa przez 5 tygodni:

- I – od 20czerwca do 25 lipca 2011r. (do godziny 24.00)
- II – od 27 czerwca do 2 lipca 2011r. ( do godziny 24.00)
- III – od 4 lipca do 9 lipca 2011r. ( do godziny 24.00)
- IV – od 11 lipca do 16 lipca 2011 r. ( do godziny 24.00)
- V – od 18 lipca do 23 lipca 2011r. ( do godziny 24.00)
- ogłoszenie wyników etapu piątego 25 lipca 2011r. na stronie www.wakacjenaobcasach.pl/konkurs-wakacyjny

II Zasady konkursu
§ 7. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w warunkach Konkursu opublikowanych w treści ogłoszenia. Do udziału w Konkursie konieczne jest bycie fanem na facebooku strony www.wakcacjenaobcasach.pl oraz  poprawne wykonanie zadania konkursowego, zamieszczonego na stronie www.wakacjenaobcasach.pl/konkurs-wakacyjny

III Warunki uczestnictwa w konkursie

• bycie fanem lub zostanie fanem na facebooku strony www.wakacjenaobcasach.pl

IV Zadanie uczestnika konkursu polega na :

• wypełnieniu poprawnie formularza z danymi: ( konto mailowe, imię i nazwisko, opcjonalnie – numer telefonu) mieszczącego się na stronie konkursowej portalu turystycznego dla kobiet www.wakacjenaobcasach.pl/konkurs-wakacyjny
• wykonaniu zadania konkursowego, które opublikowane jest co tydzień na stronie konkursowej. Należy je wykonać i przesłać w formularzu strony konkursowej. Nagradzane będą najbardziej kreatywne i interesujące odpowiedzi.
• Po wypełnianiu wszystkich pól w formularzu uczestnik konkursu, musi kliknąć w dolny przycisk pod formularzem: wyślij formularz.
- Przesłane odpowiedzi w inny sposób niż jest to opisane w regulaminie nie będą brały udziału w konkursie.
- Przesłanie odpowiedzi stanowi jednoczesną akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie autentyczności danych wprowadzonych do formularza konkursowego.

§ 8. Wypełniony formularz konkursowy należy przesłać od poniedziałku do soboty do godziny 24.00., zgodnie z podanymi datami w par. 6 niniejszego regulaminu. Formularze konkursowe wraz z wykonanym zadaniem, które dotrą do organizatora przed lub po wskazanym terminie, nie będą uwzględniane w konkursie.
a) W każdym tygodniu konkursowym, spośród nadesłanych formularzy konkursowych z wykonanymi zadaniami, powołane przez Organizatora Jury wyłoni trzech Laureatów:
- Pierwszego miejsca
- Drugiego miejsca
- Trzeciego miejsca
b) Odpowiedzi laureatów zostaną zamieszczone na stronie konkursowej oraz na profilu Facebooka Wakacje Na Obcasach, wraz z imieniem i nazwiskiem Laureata.
§ 9. Wyniki będą ogłaszane w każdy poniedziałek, następujący po zakończeniu każdego tygodnia konkursowego.
§ 10 Organizator po wyłonieniu Laureatów Konkursu dodatkowo zawiadomi ich w terminie do 3 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu – wysyłając informację na adresy e-mail, które zarejestrowane zostały w formularzu konkursowym. Wysyłka nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

§ 11. Jedna osoba może wysłać jedną odpowiedź w tygodniu konkursowym.
§ 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Organizator nie ma obowiązku podawania przyczyny zmiany zapisów związanych z regulaminem.
§ 13. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Odpowiedzialność za wady fizyczne nagród ponosi producent. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
§ 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, nieprawdziwych, lub niepełnych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu. W przypadku otrzymania zwrotu przesyłki z powodu nieodebrania jej przez Laureata, lub podanie błędnych danych adresowych kolejne wysłanie nagrody jest możliwe pod warunkiem zwrotu poniesionych kosztów związanych z wcześniejszą wysyłką. Ponowna wysyłka nagród zrealizowana zostanie na koszt Laureata za pobraniem.
§ 15. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)
§ 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Dodatkowy banner