Home > Regulamin konkursu KSIĄŻKOWEGO

Regulamin konkursu KSIĄŻKOWEGO

 „Konkurs książkowy” dla FANÓW Facebooka Najmodniejszego Portalu Turystycznego Dla Kobiet www.wakacjenaobcasach.pl

 

I Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej „konkursem”), przeprowadzanego na portalu turystycznym www.wakacjenaobcasach.pl od 16 lutego do 24 lutego 2012r.  

§ 2. Podmiotem organizującym konkurs jest SowiloDuo Anna Czerwińska  z siedzibą w Konstancinie -Jeziornie, przedsiębiorca wypisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Gminę Konstancin – Jeziorna pod numerem 7232/2011;NIP 123068315; REGON 142212373  (zwane dalej „organizatorem”).

§ 3. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca swoje kotno mailowe i będąca fanem portalu Wakacje Na Obcasach.

§ 4. Dane osobowe : czyli :  Imię i Nazwisko laureata wraz z adresem do korespondencji i kontem mailowym, przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu (i) realizacji konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców konkursu, (iii) realizacji nagród, Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia  odbiór nagrody, a tym samym udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.

§ 5. Konkurs  trwać będzie  do 24 lutego 2012 r.

- ogłoszenie wyników  27 lutego  2012r. na stronie konkursowej Portalu dla Kobiet www.wakacjenaobcasach.pl oraz na FaceBooku – Wakacji Na Obcasach.

 II ZASADY KONKURSU

§ 6. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

a)       Zadanie uczestnika konkursu polega na :

-       W mailu należy podać swoje : imię i nazwisko  i numer telefonu.

  • Kreatywności : dokończeniu zdania mieszczącego się na stronie konkursowej. Udzielenia odpowiedzi w sposób kreatywny, zabawny w dwóch maksymalnie trzech zdaniach.
  • Przesłane odpowiedzi na inny adres niż jest to opisane w regulaminie nie będą brały udziału w konkursie.

-        Przesłanie odpowiedzi stanowi jednoczesną akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie autentyczności danych przesłanych w mailu.

§ 7. Odpowiedzi w postaci dokończonych zdań należy przesłać do piątku  do godziny 24.00., zgodnie z podaną datą w par. 5 niniejszego regulaminu.  Odpowiedzi, które dotrą do organizatora przed lub po wskazanym terminie, nie będą uwzględniane w konkursie.

a)       Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają książkę „Sycylijskie Wesele”.

b)       Lista laureatów z imieniem i nazwiskiem zostanie zamieszczona na stronie konkursowej 27.02.2012 oraz na FaceBooku Wakacji Na Obcasach.

§ 8.  Wynik konkursu zostanie ogłaszany w poniedziałek : 27 lutego 2012r.        

§ 9. Jedna osoba może wysłać  jedną  odpowiedź.

§ 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Organizator nie ma obowiązku podawania przyczyny zmiany zapisów związanych z regulaminem.

§ 11. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)  

§ 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

 

Afrykański sen