Home > Regulamin Konkurs Kino Kobiet

Regulamin Konkurs Kino Kobiet

Regulamin konkursu „Kino Kobiet”

Najmodniejszego Portalu Turystycznego Dla Kobiet
www.wakacjenaobcasach.pl

I Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej „konkursem”), przeprowadzanego na portalu turystycznym www.wakacjenaobcasach.pl od 8 listopada do 11  listopada 2011 roku.
§ 2. Podmiotem organizującym konkurs jest SowiloDuo Anna Czerwińska z siedzibą w Konstancinie -Jeziornie, (zwane dalej „organizatorem”).
§ 3. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca swoje kotno mailowe i będąca fanem na facebooku strony www.wakcjenaobcasach.pl
§ 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin pracowników organizatora ani tych podmiotów.
§ 5. Dane osobowe, czyli : Imię i Nazwisko laureata wraz z adresem do korespondencji i kontem mailowym, przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu (i) realizacji konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców konkursu, (iii) realizacji nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia odbiór nagrody, a tym samym udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.
§ 6. Ogłoszenie wyników nastąpi 12 listopada na stronie www.wakacjenaobcasach.pl/konkurs-filmowy

II Zasady konkursu
§ 7. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w warunkach Konkursu opublikowanych w treści ogłoszenia. Do udziału w Konkursie konieczne jest bycie fanem na facebooku strony www.wakcacjenaobcasach.pl oraz  poprawne wykonanie zadania konkursowego, zamieszczonego na stronie www.wakacjenaobcasach.pl/konkurs-filmowy

III Warunki uczestnictwa w konkursie

• bycie fanem lub zostanie fanem na facebooku strony www.wakacjenaobcasach.pl

IV Zadanie uczestnika konkursu polega na :

• wykonaniu zadania konkursowego, które opublikowane jest na stronie konkursowej. Należy je wykonać i przesłać na adres biuro@wakacjenaobcasach.pl . Nagradzane będą najbardziej kreatywne i interesujące odpowiedzi.
•- Przesłane odpowiedzi w inny sposób niż jest to opisane w regulaminie nie będą brały udziału w konkursie.
- Przesłanie odpowiedzi stanowi jednoczesną akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.

§ 8. Odpowiedzi konkursowe  należy przesłać od środy 9 listopada do piątku 11 listopada 2011 do godziny 24.00. Maile z wykonanym zadaniem, które dotrą do organizatora  po wskazanym terminie, nie będą uwzględniane w konkursie.
a) Spośród nadesłanych zadań konkursowych, powołane przez Organizatora Jury wyłoni Laureata
b) Imię i nazwisko Laureata zostanie  zamieszczone na stronie konkursowej oraz na profilu Facebooka Wakacje Na Obcasach.
§ 9.  Organizator po wyłonieniu Laureatów Konkursu dodatkowo zawiadomi ich niezwłocznie – wysyłając informację na adresy e-mail, z których przeslane zostały zadania konkursowe.

§ 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Organizator nie ma obowiązku podawania przyczyny zmiany zapisów związanych z regulaminem.

V. Nagrody
§ 11.
Nagrodą w Konkursie jest dwuosobowe zaproszenie na Kino Kobiet w Feminie 14 listopada 2011 roku.

§ 12. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi kosztów podróży Laureata.
§ 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, nieprawdziwych, lub niepełnych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

§ 14. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)
§ 15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

Jak urządzić mieszkanie