Home > REGULAMIN I ZASADY KONKURSU KSIĄŻKOWEGO : Jesienno – Zimowy

REGULAMIN I ZASADY KONKURSU KSIĄŻKOWEGO : Jesienno – Zimowy

REGULAMIN I ZASADY KONKURSU KSIĄŻKOWEGO : Jesienno – Zimowy

Organizowany na Najmodniejszym  Portalu Turystycznym Dla Kobiet

www.wakacjenaobcasach.pl

 

I Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej „konkursem”), konkursprzeprowadzanego na portalu turystycznym www.wakacjenaobcasach.pl od 1- do 4 grudnia 2015r.

§ 2. Konkurs organizowany jest na portalu www.wakacjenaobcasach.pl, należący do firmy SowiloDuo, (zwanej dalej  „organizatorem” ).  *

  • Informacje o firmie znajdują się na końcu regulaminu.

§ 3. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadająca swoje kotno mailowe.

§ 4. Dane osobowe : czyli :  Imię i Nazwisko laureata wraz z adresem do korespondencji i kontem mailowym, przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu (i) realizacji konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców konkursu, (iii) realizacji nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia  odbiór nagrody, a tym samym udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.

§ 5. Konkurs  trwać będzie  do 4 grudnia 2015 r.

 

- ogłoszenie wyników – 7 grudnia 2015r. na stronie konkursowej portalu  Wakacje na Obcasach www.wakacjenaobcasach.pl

 

II Zasady konkursu

§ 6. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie tym samym potwierdzają informacje zawarte w paragrafie 3 niniejszego regulaminu.

Zadanie uczestnika konkursu polega na :

-          W mailu należy podać swoje : imię i nazwisko  i numer telefonu.

  • Kreatywności : dokończeniu zdania mieszczącego się na stronie konkursowej. Udzielenia odpowiedzi w sposób kreatywny, zabawny w dwóch maksymalnie trzech zdaniach.
  • Przesłane odpowiedzi na inny adres niż jest to opisane w regulaminie nie będą brały udziału w konkursie.

-          Przesłanie odpowiedzi stanowi jednoczesną akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie autentyczności danych przesłanych w mailu.

 

§ 7. Odpowiedźi w postaci dokończonego zdania należy przesłać do piątku (04.12.2015)  do godziny 24.00., zgodnie z podaną datą w par. 5 niniejszego regulaminu.  Odpowiedzi, które dotrą do organizatora  po wskazanym terminie, nie będą uwzględniane w konkursie.

a)       Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają  książkę Wydawnictwa ZWIERCIADŁO „Hotel Szczęśliwych Ślubów” – książkę prezentowaną  i opisaną na stronie konkursowej portalu.

§ 8.  Wynik konkursu zostanie ogłaszany w piątek: 7 grudnia 2015r.

§ 9. Jedna osoba może wysłać jedną odpowiedź.

§ 10Organizator po wyłonieniu Laureatów Konkursu dodatkowo zawiadomi ich  w terminie do 3 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu – wysyłając informację na adresy e-mail,  z którego została przesłana odpowiedź na pytanie konkursowe. Wysyłka nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu 25 dni od dnia zakończenia Konkursu.

§ 11.Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską/Kuriera przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.

  • 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, nieprawdziwych, lub niepełnych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.  W przypadku otrzymania zwrotu przesyłki z powodu nieodebrania jej przez Laureata, lub podanie błędnych danych adresowych kolejne wysłanie nagrody jest możliwe pod warunkiem zwrotu poniesionych kosztów związanych z wcześniejszą wysyłką. Ponowna wysyłka nagród zrealizowana zostanie na koszt Laureata za pobraniem

§ 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Organizator nie ma obowiązku podawania przyczyny zmiany zapisów związanych z regulaminem.

§ 14. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)

§ 15.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia

 

* Informacje o firmie :

Podmiotem organizującym konkurs jest SowiloDuo Anna Czerwińska  z siedzibą w Konstancinie -Jeziornie, przedsiębiorca wypisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Gminę Konstancin – Jeziorna pod numerem 7232/2011;NIP 123068315; REGON 142212373  (zwanym w niniejszym regulaminie  – „organizatorem”).

 

Twoje wakacyjne książki