Home > Ferrero Polska liderem zrównoważonego rozwoju
> Planowanie
> Wakacje marzeń
ZE WSZYSTKICH STRON
> Akademia

Ferrero Polska liderem zrównoważonego rozwoju

 Działalność firmy Ferrero w Polsce już od 20 lat opiera się na skutecznym wdrażaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w kluczowych, zarówno dla społeczności lokalnych, jak i całej gospodarki żywnościowej obszarach. Dzięki konsekwentnym inwestycjom w najnowsze technologie gwarantujące niską energochłonność procesów produkcyjnych, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz stosowanie zasad zrównoważonej produkcji i rozwoju w całym łańcuchu dostaw oraz produkcji, Ferrero stało się niekwestionowanym liderem we wdrażaniu prośrodowiskowych i prospołecznych zasad działania. Dowodem na to jest przyznana fabryce Ferrero w Belsku Dużym 21 września nagroda Energy Efficiency Leader Award.

Zakład w Belsku Dużym – jedyna fabryka Ferrero w Polsce- był na początku ukierunkowany na produkcję wyrobów na rynek lokalny oraz rynki sąsiednich państw. W kolejnych latach przekształcił się nie tylko w jedną z największych fabryk Grupy Ferrero, ale i jedną z największych produkujących słodycze w Europie. Obecnie, fabryka produkuje ponad 80% swoich wyrobów na eksport i wysyła je do około 70 krajów na całym świecie, będąc jednocześnie jedynym producentem niektórych wyrobów Ferrero. Według danych opublikowanych przez tygodnik „Polityka”, fabryka Ferrero w Belsku Dużym jest największym eksporterem w przemyśle spożywczym, znajdując się jednocześnie na 29. miejscu na liście eksporterów ze wszystkich działów polskiej gospodarki.

Dla Ferrero najistotniejszym warunkiem w procesie produkcyjnym jest jakość wyrobu, dlatego też fabryka posiada bardzo dobrze wyposażone laboratoria, które z bardzo dużą precyzją nadzorują wszystkie surowce użyte do produkcji. Jest to szczególnie istotne, ponieważ produkcja Ferrero opiera się na surowcach naturalnych. Zakład produkcyjny w Belsku Dużym posiada wiele różnych certyfikatów zarządzania jakością, wymaganych na poszczególnych rynkach i kulturach religijnych.

W ostatnich latach Grupa Ferrero wzmocniła działania mające na celu poszanowanie środowiska naturalnego w procesie produkcyjnym i około produkcyjnym. W ramach Grupy powstała specjalna jednostka o nazwie „Energhe”, zajmująca się produkcją energii metodami ekologicznymi na własne potrzeby spółek z Grupy. Zgodnie z tą strategią, w fabryce Ferrero w Belsku podjęto działania w tym obszarze. Ich elementem są m.in. funkcjonujące w fabryce dwa systemy energii skojarzonej, silnik gazowy o mocy 1 MW oraz turbina gazowa o mocy 4,5 MW.

Fabryka w Belsku korzysta także ze źródeł energii odnawialnej. Po przeprowadzeniu analiz technicznych, badań środowiskowych oraz po konsultacjach ze społecznością lokalną przystąpiono do budowy siłowni wiatrowych. Obecnie działają już trzy turbiny mniejszej mocy, a fabryka jest w trakcie uzgodnień dotyczących budowy kolejnych turbin, o dużej mocy. Zakład analizuje także możliwości powstania biogazowni.

Instalacje generujące energię z biogazu są niezwykle istotne dla środowiska, ponieważ pozwalają na redukcję emisji CO2, co wynika zarówno z faktu wytwarzania energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, jak i z możliwości ograniczenia transportu niezbędnego w procesie recyklingu produktów ubocznych.

Ferrero uważa, że racjonalne i efektywne korzystanie z energii to podstawowy cel, do którego powinniśmy dążyć zarówno ze względów środowiskowych, jak i dla obniżenia kosztów energetycznych.

W związku z powyższym, Grupa wprowadziła “Plan Efektywności Energetycznej” – opracowany w oparciu o przeprowadzone audyty energetyczne – wyodrębniając obszary i/lub zastosowania charakteryzujące się większą gęstością energii i identyfikując działania zmierzające do bardziej rozsądnego i efektywnego wykorzystania energii. Było to możliwe dzięki współpracy różnych obszarów przedsiębiorstwa (dział inżynierii, dział operacyjny zakładów produkcyjnych, „Energhe”, łańcuch dostaw), dzięki czemu mogliśmy przeprowadzić dogłębną analizę sytuacji wyjściowej, szczegółowo opracować wszystkie możliwe działania, a następnie je wdrożyć.

Również i w fabryce w Belsku prowadzony jest bardzo szeroki proces inwestycyjny mający na celu ograniczenie zużycia energii, wody i powstawania ścieków. Do najistotniejszych działań w tym obszarze zaliczyć trzeba systemy powstałe we współpracy z firmą TRANE, dotyczące ekonomicznej produkcji chłodu oraz ekonomicznego klimatyzowania hal produkcyjnych.

W fabryce powstały systemy do zarządzania produkcją sprężonego powietrza, obniżające zużycie energii elektrycznej. Zakład buduje instalację absorpcyjną, do wykorzystania ciepła odpadowego do produkcji chłodu. Rozpoczęto także prace nad wykorzystaniem ciepła z kominów. Podobnie intensywne działania prowadzone są przy projektach, których celem jest bardziej racjonalne wykorzystanie wody. W ramach tych działań powstała instalacja umożliwiająca oczyszczanie wody i ponowne wykorzystywanie jej w chłodniach deszczowych.

Sekrety po zmierzchu